We can live together
ที่มา/เป้าหมาย/ภารกิจ/โครงสร้าง/กรรมการและcabinet
ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่องนับตั้งปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมาโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนเพื่อดำเนินการป้องการดูแลรักษาลดความรังเกียจและลดผลกระทบทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อ โดยภาคประชาสังคมมีบทบาทที่สำคัญในการทำงานเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดจำนวนลง
    
นับจากปี พ.ศ.2546  ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเพื่อสู้เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย((Global Fund) ในการดำเนินงานโครงการต่าง เพื่อพัฒนา ป้องกันดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อและอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย มาโดยตลอด และในปลายปี พ.ศ.2559 นี้ กองทุนโลกจะยุติการสนับสนุนโครงการในประเทศไทย เนื่องจากประเทศถูกยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กองทุนโลกจะให้การสนับสนุนโครงการต่อได้ 
หากต่างประเทศลดการช่วยเหลือการทำงานป้องกันเอดส์ในประเทศไทยการทำงานของภาคประชาสังคมจะต้องจบลงด้วยแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามจัดงบประมาณช่วยเหลือแต่ไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านเอดส์ของประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะงานด้านการป้องกันกับกลุ่มประชากรที่หลากหลายที่ภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญในการทำงานเชิงรุกและเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของภาครัฐให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
การทำงานเพื่อยุติเอดส์ในประเทศไทย ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หรือของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่สนับสนุน ขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 
จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีของการทำงานภาคประชาสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย ถือเป็นส่วนสำคัญและดำเนินงานป้องกันเอดส์ให้เกิดความสำเร็จในหลายด้าน และเพื่อให้สามารถยุติเอดส์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นจากภาคีความร่วมมือหลายภาคส่วน โดยมีภารกิจที่มุ่งสู่การระดมทุน/ทรัพยากร นำมาสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรชุมชน ในการทำงานด้านเอดส์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมด้านเอดส์สู่สาธารณะ เพื่อไปสู่เป้าหมาย “คุณภาพชีวิตของ เด็ก ผู้หญิง และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ที่มุ่งไปสู่ 3 ศูนย์ คือไม่มีผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคีด้านเอดส์เบื้องต้นจำนวน 30 องค์กร ตั้งคณะทำงานระดมทรัพยากร/ทุนของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม CRM (Civil Society Organization Resource Mobilization) หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนอีกนิดพิชิตเอดส์ เพื่อการทำงานยุติปัญหาเอดส์   
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายในการเป็นเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนอีกนิดพิชิตเอดส์ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นจากภาคีความร่วมมือหลายภาคส่วน เพื่อทำหน้าที่ในการระดมทุน นำมาสนับสนุนการทำงานด้านเอดส์ของกลุ่ม/องค์กรในชุมชนทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีเหตุผลสำคัญ คือ
1)    วัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อระดมทุน
2)    มีประสบการณ์ระดมทุน ทำงานกับ กองทุนโลก(GFATM) และแหล่งทุนอื่นๆ
3)    มีสถานะทางกฎหมาย และสิทธิลดหย่อนภาษีเงินบริจาค
4)    มีกรรมการจากหลายภาคส่วน คือ ภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรพัฒนาเอกชน