We can live together
กิจกรรมของมูลนิธิ
กิจกรรมของมูลนิ​ธิ
 
 
ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ในการระดมทุน/ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรล็กๆ ดำเนินงานด้านเอดส์ในพื้นที่ พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม/องค์กรเหล่านั้น มากกว่า 150 กลุ่ม/องค์กร และสร้างความร่วมมือกับภาคีท้องถิ่นกว่า 500 แห่ง ในพื้นที่ 41 จังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านโครงการต่างของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องโดยมูลนิธิฯมีงานหลัก 2 ด้าน คือ งานระดมทุน/ทรัพยกร และงานสนับสนุนโครงการ
1. งานระดมทุน/ทรัพยากร มี 2 รูปแบบ คือ
    1) ระดมทุนกับภาคธุรกิจและสาธารณชน เช่น กล่องบริจาค บริจาคทั่วไป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดกิจกรรมพิเศษ-Event เป็นต้น และ
   2)เขียนโครงการเสนอแหล่งทุน
2. งานสนับสนุนโครงการ ดำเนินงานโดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/องค์กรชุมชน/องค์กรพัฒนาเอกชนปฏิบัติงานในพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทำงานป้องกัน ดูแลรักษา และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนโดยศักยภาพของชุมชน

มูลนิธิฯมีผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆโดยสรุป ดังนี้