We can live together
ผลงานที่ผ่านมา
มูลนิธิฯมีผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆโดยสรุป ดังนี้
 
 
1.          โครงการ การรับมือของชุมชนกับการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ (CORE Initiative)

มูลนิธิฯร่วมกับ CORE Initiative ดำเนินงานส่งเสริมการทำงานของชุมชนชน กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรศาสนา จำนวน 12 กลุ่ม/องค์กรในการดำเนินกิจกรรมเรื่องการดูแลและป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในระดับชุมชนระยะเวลา 2 ปี(พ.ศ.2547-2549)ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ตาก น่าน สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล และนนทบุรี

โครงการฯ ทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม/องค์กรชุมชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ ทักษะและเทคนิคในการดำเนินงานของกลุ่ม/องค์กร  รวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชนและศาสนาให้ผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งผู้ใช้ยาชนิดฉีดเข้าเส้น (intravenous drug users – IDU) ได้รับบริการอย่างรอบด้าน ครบวงจร อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี อันเป็นการลดการรังเกียจกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ และ IDU ในชุมชน


 
เสียงสะท้อนจากการทำงาน
 • “รู้สึกภูมิใจที่ผู้หญิงม้งมีบทบาทในชุมชน สามารถให้ข้อมูลการป้องกันเอชไอวีกับเพื่อนบ้านและเยาวชนได้”..สมาคมฯม้งจ.เพชรบูรณ์
 • ภูมิใจที่ทำให้ผู้ใช้ยา เลิกยาได้” ออเด้นเฮ้าส์กรุงเทพฯ
 • ภูมิใจที่ทำให้ผู้ติดเชื้อฯกล้าเปิดเผยตัว และสามารถให้ความรู้กับคนชุมชน เป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนได้” มูลนิธิฮักเมืองน่านจ.น่าน
 
2.         โครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน (ECAT-CSC)

มูลนิธิฯ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโครงการดูแลหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่ คู่สมรส และเด็ก ให้มีสุขภาพดีในระยะเวลายาว และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อทางสังคมจิตใจ โดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/องค์กรปฏิบัติงานในชุมชนกว่า 100 กลุ่ม/องค์กร ในระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2547-2552) ดำเนินงาน ในพื้นที่ 41 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร  พะเยา  แพร่  น่าน  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  ขอนแก่น   บุรีรัมย์  นครพนม  สุรินทร์  หนองคาย  อุดรธานี  เลย  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม  นครราชสีมา  ชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  เพชรบุรี  พระนครศรีอยุธยา  นนทบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  ตรัง นครศรีธรรมราช  สงขลา  พัทลุง  พังงา  ภูเก็ต  และยะลา

โครงการฯ สามารถดูแลช่วยเหลือหญิงติดเชื้อหลังคลอดฯ และครอบครัวได้ 9,934 คน  เด็กติดเชื้อฯ/เด็กได้รับผลกระทบ 4,654 คน  และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น(อปท.) 442 แห่ง


เสียงสะท้อนจากคณะทำงานชุมชน
 • “ผู้หญิงติดเชือฯเข้าถึงการรักษา มีการขยายต่อกับเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องการกินยาต้านไวรัส การดูแลสุขภาพตัวเอง สามารถให้คำปรึกษาแนะนำให้ข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่มและคนทั่วไปได้”  คณะทำงาน จ.ลำพูน
 • ผู้หญิงกล้าเปิดเผยผลเลือดกับคู่ครองและพามาตรวจเลือด มีการต่อรองกับคู่ครองเพื่อป้องกันการรับเชื้อฯเพิ่ม และดูแลสุขภาพได้ถูกต้องแม้จะยังไม่เต็มร้อย แต่ก็ดีใจที่ทำให้เขาสุขภาพดีขึ้น มีชีวิตที่ดีกว่าเก่า เห็น “รอยยิ้ม” คณะทำงาน จ.นครสวรรค์
 • “หากไม่มีผู้ติดเชื้อฯ ชีวิตนี้คงไม่มีวันใส่ใจคนรอบข้าง สังคม หรือแม้แต่สุขภาพของตนเอง” แกนนำกลุ่มก้าวใหม่คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 
3.         โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศของชุมชน

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ แกนนำชุมชน  จำนวน 16 กลุ่ม/องค์กร ดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาะทางเพศในชุมชนในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2552-2554)ในพื้นที่ 15 จังหวัดได้แก่ พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา มุกดาหาร ขอนแก่น นครพนม กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์

ผลจากโครงการฯ แกนนำผู้ติดเชื้อฯ แกนนำชุมชน บุคลากรขององค์กรภาคีทุกกลุ่ม หลังผ่าน “กระบวนการเสริมพลัง” มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสำคัญคือ แกนนำมีทักษะ และสามารถเผยแพร่ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เสียงสะท้อนจากแกนนำชุมชน
 • “ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของเพื่อนผู้หญิงมีเชื้อฯ และได้รับผลกระทบฯ ช่วยให้เพื่อนกล้าพูด กล้าเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ความเป็นอยู่ ทั้งเรื่องการถูกบังคับขืนใจ ความรุนแรงในครอบครัว ได้เข้าถึงปัญหาและช่วยเพื่อนออกจากปัญหา” แกนนำกลุ่มเพื่อนน้ำพอง จ.ขอนแก่น
 
4.          โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในงานเอดส์(RCC/SSF)

มูลนิธิฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้งานปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน (ACHIEVED) โดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/องค์กรที่ปฏิบัติงานในชุมชน 16 กลุ่ม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 54 แห่งในระยะเวลา 6 ปี(พ.ศ.2552-2557)ดำเนินงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ พะเยา  ลำปางขอนแก่น  สกลนครมุกดาหารสุพรรณบุรี  ชลบุรีอยุธยานครศรีธรรมราช  พัทลุงเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น และแกนนำในชุมชน มีความรู้และความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงมิติหญิงชายในการทำงานด้านเอดส์มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเอดส์และมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการดำเนินงานด้านเอดส์ในชุมชนและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

โครงการฯ ทำให้เกิดคณะทำงานเอดส์และสุขภาพระดับตำบลซื่งประกอบด้วย แกนนำผู้ติดเชื้อฯ แกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน ครู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อปท.  ดำเนินงานในพื้นที่54 แห่งและคณะทำงานฯได้รับการสนับสนุนทุน/ทรัพยากรในการทำงานจากท้องถิ่นและกองทุนสุขภาพ


 
เสียงสะท้อนจากคนทำงานในชุมชน
 • “อปท.ให้ความร่วมมือในการประชุมร่วมกับคณะทำงานและสามารถขับเคลื่อนงานป้องกันเอดส์และดูแลรักษาในพื้นที่ เช่นตำบลแม่กัวะ ตำบลสมัย ตำบลบ้านกิ่ว มีการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเรื่องการสร้างความเข้าใจกับเยาวชน เป็นต้น”คณะทำงานฯ จ.ลำปาง
 • “ภูมิใจที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับอนุญาตให้ทีมงานเข้าไปทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนน้ำโทก โรงเรียนท่าแหน  ซึ่งทางโรงเรียนอยากให้คณะทำงานมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” คณะทำงานฯ จ.ลำปาง
 
5.         โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน(CHILDLIFE)

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคี มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดำเนินงานโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอื่น ๆ ในชุมชนที่มีสถานการณ์เอดส์สูง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการและคุณภาพชีวิต รวมทั้งได้รับการการยอมรับจากสังคมไม่ต่างจากเด็กทั่วไป โดยการสนับสนุน กลุ่ม/องค์กรปฏิบัติงานในชุมชน 10 องค์กร ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) ในพื้นที่ 8 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี  ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์ อุบลราชธานี) ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพแกนนำคณะทำงานเด็กในชุมชน (Child Action Group) 458 กลุ่ม/ตำบล เป็นทีมสหวิชาชีพในระดับตำบลให้สามารถดูแลช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบฯและเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงฯ ในชุมชนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ รวมถึงการร่วมพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์งานด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด

ผลจากโครงการฯ สามารถดูแลช่วยเหลือและจัดบริการให้กับเด็กได้ ผ่านกิจกรรมพบกลุ่ม จำนวน 27,519 คน  ค่ายเด็กจำนวน 18,315 คน ค่ายครอบครัว จำนวน 7,709 คน การเสริมทักษะให้ผู้ดูแล จำนวน  18,249 คน  และเด็กเปราะบางยังได้รับการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 458 ราย  รวมถึงเข้าถึงทุนช่วยเหลือครอบครัวยากจนจากศูนย์พัฒนาสังคม  ส่งผลให้เด็กและครอบครัวเป้าหมาย เกิดความรู้ เข้าใจ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติทั้งต่อตนเองและต่อชุมชน


เสียงสะท้อนจากผู้ดูแลเด็กในชุมชน
 • “แต่ก่อนลูกไม่ค่อยคุยด้วย ถามคำตอบคำ แต่พอมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่ตำบล ลูกพูดด้วย คุยด้วยมากขึ้น กินข้าวด้วยกันมากขึ้น ”  แม่ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม (จ.สุรินทร์)
 • “ พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนได้ลูกคนใหม่ ”
 • “ ลูกฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ มันเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่ฟังพ่อแม่ ไม่ช่วยทำงานบ้าน เถียง คุยกันไม่รู้เรื่อง เปลี่ยนมาเป็นการคุยกันรู้เรื่อง กลับไปเรียนหนังสือ ทำงานช่วยพ่อแม่ ฉันอยากให้มีอบรมแบบนี้เรื่อยๆ”
 • “มีน้องในตำบลย่างเข้าวัยรุ่นมีเชื้อ HIV และไม่ได้รับยาต้านไวรัส เก็บตัว เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการรักษา หลังจากเข้าไปเยี่ยม พูดคุยให้ความรู้ พร้อมชวนมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆที่ตำบล เด็กกล้าพูดกับเพื่อนๆ  และพี่ๆคณะทำงานพาไปพบหมอ ปัจจุบันเด็กได้รับยาต้านไวรัส  และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี ” สมาชิกคณะทำงาน เด็ก จ.บุรีรัมย์
 
6.     โครงการ “เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน” (Income Generating)

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ในการดำเนินงาน โครงการ “เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/และองค์กรชุมชน”  ในระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2558 ) โดยการมอบทุนทำร้านกาแฟชุมชนให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน  จำนวน  5  กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน ที่สมัครและได้รับการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่  1)  มูลนิธิซิสเตอร์  จังหวัดชลบุรี  2) มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จังหวัดชลบุรี3) กลุ่มพลังเพื่อนหญิง  จังหวัดฉะเชิงเทรา4) มูลนิธิเดอะพอส โฮม เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ5) กลุ่มอรุณเบิกฟ้า  โรงพยาบาลหนองแค  จังหวัดสระบุรี

โครงการฯ ทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/และองค์กรชุมชนในด้านทักษะอาชีพ และการระดมทุน เกิดรายได้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เกิดภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำร้านกาแฟ เช่น โรงพยาบาล ภาคีท้องถิ่นคนในชุมชน เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังทำให้แต่ละกลุ่มฯ/องค์กรชุมชน เกิดแนวคิดต่อยอดในการพัฒนารูปแบบการระดมทุนต่อไป


เสียงสะท้อนจากคนทำงาน
 • “ขอบคุณมูลนิธิเอดส์ฯ และบริษัทเชฟรอนฯ อย่างมากที่ได้ให้โอกาสสนับสนุนการจัดทำร้านกาแฟชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง และทำให้เกิดการขยายงานเอชไอวี/เอดส์สู่ชุมชน โดยเฉพาะการให้ความรู้เรื่องเอชไอวี การป้องกัน  และเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและลดการรังเกียจและเลือกปฏิบัติ”  กลุ่มพลังเพื่อนหญิง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • “เรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้รับทุนในการจัดทำร้านกาแฟชุมชน  เพราะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะเรียนรู้การทำธุรกิจโดยกลุ่ม/องค์กรชุมชน  และเป็นการส่งเสริมเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วย”มูลนิธิเดอะพอส โฮม เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ
 • “ร้านกาแฟชุมชน  ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับภาคีในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  เพราะร้านกาแฟชุมชน  เป็นพื้นที่หนึ่งที่เพื่อนๆ และภาคีใช้เป็นสถานที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน”มูลนิธิซิสเตอร์  พัทยา  จังหวัดชลบุรี
 • “เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักและเรียนรู้การทำงานเพื่อสังคม และการทำอาชีพ การทำร้านกาแฟชุมชนโดยกลุ่มฯ/และองค์กรชุมชน เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ  ในการทำให้กลุ่มฯ/และองค์กรชุมชน เกิดรายได้และนำไปใช้ในงานเอดส์และสุขภาพกับชุมชนด้วย”มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)  จังหวัดชลบุรี
 • “การทำร้านกาแฟชุมชน  โดยกลุ่มฯ/และองค์กรชุมชน  เป็นรูปแบบที่ดีที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนและภาคีในท้องถิ่นที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานเอดส์ในชุมชนมากขึ้น เช่น ตัวอย่างโรงพยาบาลหนองแค  ที่สนับสนุนพื้นที่ให้แก่กลุ่มในการทำร้านกาแฟชุมชน”กลุ่มอรุณเบิกฟ้า  โรงพยาบาลหนองแค  จังหวัดสระบุรี
 
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีโครงการเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบฯ ในด้านต่างๆ ดังนี้
 
1.     โครงการเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานชุมชนในการเข้าร่วมประชุมระดับชาติ และนานาชาติเรื่องโรคเอดส์
 1. การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 17th(IAC 2008,Mexico) ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2551 มูลนิธิฯสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม จำนวน 8 ทุน และร่วมออกบู้ทระดมทุนประชาสัมพันธ์ใน Global Village
 2. การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 18th(IAC 2010,Vienna) ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2553มูลนิธิฯสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมได้ จำนวน 9 ทุน พร้อมนำเสนอผลงานโครงการ และออกบู้ทระดมทุนประชาสัมพันธ์ใน Global Village
 3. การประชุมเอเชียแปซิฟิกเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 11 (ICAAP 11, Bangkok)ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556สนับสนุนทุนให้ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมเข้าร่วมจำนวน  65 ทุน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายต่างๆ  ได้แก่  MSM, Sex worker, LGPTIQ, IDU, Faith based, PLHIV, Youth, Migrant, เครือข่ายผู้หญิง
 4. สนับสนุนทุนให้ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องโรคเอดส์  ครั้งที่ 13 วันที่17-19 ธันวาคม 2557 จำนวน  368  ทุน เพื่อนำเสนอผลงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม
 
2.     โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
โดยการสนับสนุนจากโรตารี กรุงเทพฯ และภาคธุรกิจ  มูลนิธิฯสามารถมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 61 ทุน ได้เรียนหนังสือไปจนกว่าจะสามารถประกอบอาชีพได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
 
3.     โครงการ Twinning Project with Asian Community AIDS Service (ACAS)
โดยการสนับสนุนจาก Canadian Society for International Healthได้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคีในการวิเคราะห์ และบูรณาแนวความคิดเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ในยุทธศาสตร์ นโยบายและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ที่คำนึงถึงประเด็นเพศภาวะดำเนินงานในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2549-2550)
 
4.     โครงการ Youth Internship
โดยความร่วมมือกับ Asian Community AIDS Services (ACAS) และการสนับสนุนของ Interagency Coalition on AIDS and Development (ICAD)ประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาทำให้มีอาสาสมัครเยาวชนมาทำงานกับมูลนิธิฯและองค์กรภาคีในชุมชน อย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนรู้การทำงานข้ามทวีปข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเยาวชนอาสาสมัครได้เรียนรู้การทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนประเทศไทย และได้ช่วยสนับสนุนและเผยแพร่งานของมูลนิธิฯและองค์กรภาคีดังเสียงสะท้อนจากอาสาสมัคร“ดีใจที่ได้มาเป็นอาสาสมัครได้เรียนรู้งานของNGOs  ซึ่งมีความน่าสนใจมากในการทำงานพัฒนาโดยเฉพาะการระดมทุนและสนับสนุนองค์กรภาคีทำงานซึ่งพวกเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผลงานด้วย และต้องขอขอบคุณพี่ๆมูลนิธิฯและองค์กรภาคีทุกคนที่เป็นมิตรและเป็นกันเองมากๆ” Miss SaharHussainและ  Mr. Ryan  Tran