​พี้งมังกี้ เพื่อความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทย จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมขององค์กร

•    อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

•    สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เพศสรีระ เพศสภาพ  เพศวิถี 

•    สร้างทักษะในการต่อรองการปฏิเสธในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

•    รณรงค์ในการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

•    พร้อมค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อเข้าสู่การตรวจและรักษา

•    สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ในสถานประกอบการ
 
กิจกรรม อบรมให้ความรู้การป้องกัน และบริการตรวจเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ในกลุ่มเยาวชน,ค่ายทหาร,หน่วยงานเอกชน และ กลุ่ม MSM/TG และบริการตรวจการติดเชื้อฯเชิงรุกในค่ายทหาร  ในเยาวชน นักเรียนกิจกรรมกีฬา สตรีเหล็ก ( แข่งขันวอลเล่ย์บอล )