We can live together
รู้ทันเอดส์
เรื่องเล่าจากพื้นที่
Coffee for life คุณค่าเพื่อเด็กและชุมชน

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย มองเห็นคุณค่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสภาวะใดก็ตาม แต่เราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้เสมอ โครงการ Coffee for Life-กาแฟเพื่อชีวิต จึงเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างมิตรภาพและชุมชนแห่งการแบ่งปัน เกื้อกูล เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และองค์กรชุมชน ให้เข้มแข็ง และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 

ต้นทางของกาแฟที่จาหน่ายผ่าน Coffee for Life จึงมาจากแหล่งผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งมูลนิธิฯ รับซื้อกาแฟจากเด็กบ้านจิตตเมตต์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของน้องๆ ที่มีความเป็นอยู่ที่เปราะบาง ในพื้นที่ห่างไกล ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีกาลังใจ มีความหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 
 

วันนี้ทีมงานมูลนิธิฯ มีโอกาสได้ไปเยี่ยมน้องๆ ที่บ้านจิตตเมตต์อีกครั้ง หลังจากที่เราจัดเคยพาน้องๆ ไปเสริมศักยภาพ ศึกษาดูงานวิธีการและกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้น้องๆ สามารถนามาพัฒนาการผลิตกาแฟเพื่อหารายได้พิเศษ ในช่วงที่ว่างจากการเรียน รถจอดสนิท น้องๆ ในบ้านจิตตเมตต์มาคอยต้อนรับทีมงานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมนามะหลอด ผลไม้ท้องถิ่นมาให้ชิม วิธีการกินมะหลอดนั้นต้องนวดก่อนเพื่อเรียกความหวาน น้องหมี่จู (นามสมมุติ) วัย 14 ปี เป็นเด็กในบ้านจิตตเมตต์ เคยไปดูงานผลิตกาแฟ เธอกระตือรือร้นพาพวกเราไปเยี่ยมบ้าน ซึ่งมีอาหารท้องถิ่นสารับใหญ่ส่งกลิ่นหอมออกมาจากครัวทีเดียว ครอบครัวของน้องหมี่จูเป็นตัวอย่างครอบครัวที่มีชีวิตดีขึ้นจากการปลูกกาแฟ เป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ พี่น้อง ซึ่งไม่แตกต่างจากอาชีพหลักของทุกคนในชุมชนแห่งนี้ ทุกบ้านจะตากเมล็ดกาแฟไว้อย่างดีบนหลังคา ก่อนที่จะไปดูกาแฟแต่ละบ้าน อาหารตรงหน้าที่แม่ของน้องหมี่จูทาไว้ทยอยออกมาให้พวกเราได้รับประทานกันดึงเรากลับมาสู่สิ่งที่เห็นเบื้องหน้า ละลานตาไปด้วยอาหารมากมาย มีทั้งน้าพริก ผักต้ม ผัดผัก ตบท้ายด้วยขนมห่อใบตองทาจากแป้ง หน้าตาคล้ายขนมกล้วย เลี้ยงสาหรับโอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน ทาให้พวกเราเพลิดเพลินไม่น้อย 
 

หลังจากกองทัพเดินด้วยท้องแล้ว คราวนี้ได้เวลาที่พวกเราจะไปเยือนพื้นที่ของการปลูกกาแฟ บนดอยปางขอน จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่สูง ท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ต้นกาแฟผลิดอก ออกผล เติบโต เรียงรายเต็มพื้นที่ ไม่ต่างจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวน้องๆ ในบ้านจิตตเมตต์ ที่มีพืชเศรษฐกิจอย่างกาแฟหล่อเลี้ยงความเป็นอยู่ พลิกชีวิตชุมชนให้สว่างไสวขึ้น แตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง ไม่ต้องปลูกฝิ่น ไม่ต้องขายลูกสาวกิน แต่ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความภาคภูมิใจ 
 

กาแฟจากดอยปางขอน จึงเป็นกาแฟเพื่อชีวิตที่ส่งต่อความยั่งยืนไปถึงชีวิตอีกมากมายในโครงการ Coffee for Life เป็นกาแฟ อาราบิกาแท้ หอม รสชาตินุ่มละมุน ที่คุณตัดสินใจซื้อดื่ม นั่นหมายถึงคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทั้งสองกลุ่มคน ได้ ช่วยสนับสนุนการศึกษาให้แก่ เด็กในบ้านจิตตเมตต์ ให้มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ ในสังคมไทย และยัง สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อฯ มีอาชีพ มี รายได้ด้วยการเปิดร้านขายกาแฟสดในชุมชนของพวกเขาอย่างยั่งยืนต่อไป หรือหากต้องการบริจาคทุนการศึกษาให้น้องๆ สามรถบริจาคผ่านบัญชี มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยเพื่อกองทุนเด็กและผู้ได้รับ ผลกระทบ ฯ เลขที่ 319-294711-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา งามวงศ์วาน (ใบเสร็จรับเงินนาไปลดหย่อนภาษีได้) หรือ สามารถซื้ อเมล็ดกาแฟอาราบิกาแท้จาก มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย โทร. 02 2797022-3 หรือ E-mail: [email protected] 
 

Coffee for Life จึงเป็นมากกว่าเรื่องของกาแฟ แต่เป็นการสร้างคุณค่าที่งดงามให้แก่เด็กและชุมชน 
 

เกี่ยวกับบ้านจิตตเมตต์ หรือ Mercy House เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทางานด้านเด็กในชุมชนห่างไกล ขาดโอกาสทาง การศึกษา หรือเผชิญกับสภาพปัญหาในชุมชนที่ เสี่ยงต่อคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับเด็กในชุมชน ให้การพัฒนาทั้งชีวิต ความคิด และสร้างงาน สร้างรายได้ให้เด็กๆ ในช่วงเวลาที่ว่างจากการเรียน เพื่อน้องๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การดูแลของ คริสตจักรสวนดอก ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีเยาวชนในความดูแลอยู่22 คน น้องบางคน เรียนจบปริญญาตรีและได้ทาหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ประจาที่โครงการพัฒนาดอยตุง