We can live together
โครงการ CHILDLIFE
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน(CHILDLIFE)
 

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคี มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดำเนินงานโครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอื่น ๆ ในชุมชนที่มีสถานการณ์เอดส์สูง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการและคุณภาพชีวิต รวมทั้งได้รับการการยอมรับจากสังคมไม่ต่างจากเด็กทั่วไป โดยการสนับสนุน กลุ่ม/องค์กรปฏิบัติงานในชุมชน 10 องค์กร ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) ในพื้นที่ 8 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี  ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์ อุบลราชธานี) ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพแกนนำคณะทำงานเด็กในชุมชน (Child Action Group) 458 กลุ่ม/ตำบล เป็นทีมสหวิชาชีพในระดับตำบลให้สามารถดูแลช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบฯและเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงฯ ในชุมชนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ รวมถึงการร่วมพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์งานด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด

ผลจากโครงการฯ สามารถดูแลช่วยเหลือและจัดบริการให้กับเด็กได้ ผ่านกิจกรรมพบกลุ่ม จำนวน 27,519 คน  ค่ายเด็กจำนวน 18,315 คน ค่ายครอบครัว จำนวน 7,709 คน การเสริมทักษะให้ผู้ดูแล จำนวน  18,249 คน  และเด็กเปราะบางยังได้รับการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 458 ราย  รวมถึงเข้าถึงทุนช่วยเหลือครอบครัวยากจนจากศูนย์พัฒนาสังคม  ส่งผลให้เด็กและครอบครัวเป้าหมาย เกิดความรู้ เข้าใจ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติทั้งต่อตนเองและต่อชุมชน
เสียงสะท้อนจากผู้ดูแลเด็กในชุมชน

  • “แต่ก่อนลูกไม่ค่อยคุยด้วย ถามคำตอบคำ แต่พอมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่ตำบล ลูกพูดด้วย คุยด้วยมากขึ้น กินข้าวด้วยกันมากขึ้น ”  แม่ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม (จ.สุรินทร์)
  • “ พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนได้ลูกคนใหม่ ”
  • “ ลูกฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ มันเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่ฟังพ่อแม่ ไม่ช่วยทำงานบ้าน เถียง คุยกันไม่รู้เรื่อง เปลี่ยนมาเป็นการคุยกันรู้เรื่อง กลับไปเรียนหนังสือ ทำงานช่วยพ่อแม่ ฉันอยากให้มีอบรมแบบนี้เรื่อยๆ”
  • “มีน้องในตำบลย่างเข้าวัยรุ่นมีเชื้อ HIV และไม่ได้รับยาต้านไวรัส เก็บตัว เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการรักษา หลังจากเข้าไปเยี่ยม พูดคุยให้ความรู้ พร้อมชวนมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆที่ตำบล เด็กกล้าพูดกับเพื่อนๆ  และพี่ๆคณะทำงานพาไปพบหมอ ปัจจุบันเด็กได้รับยาต้านไวรัส  และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี ” สมาชิกคณะทำงาน เด็ก จ.บุรีรัมย์