We can live together
โครงการ Income Generating
โครงการ “เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน” (Income Generating)


มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ในการดำเนินงาน โครงการ “เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/และองค์กรชุมชน”  ในระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2558 ) โดยการมอบทุนทำร้านกาแฟชุมชนให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน  จำนวน  5  กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/ และองค์กรชุมชน ที่สมัครและได้รับการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่  1)  มูลนิธิซิสเตอร์  จังหวัดชลบุรี  2) มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ จังหวัดชลบุรี3) กลุ่มพลังเพื่อนหญิง  จังหวัดฉะเชิงเทรา4) มูลนิธิเดอะพอส โฮม เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ5) กลุ่มอรุณเบิกฟ้า  โรงพยาบาลหนองแค  จังหวัดสระบุรี

​โครงการฯ ทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ/และองค์กรชุมชนในด้านทักษะอาชีพ และการระดมทุน เกิดรายได้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เกิดภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำร้านกาแฟ เช่น โรงพยาบาล ภาคีท้องถิ่นคนในชุมชน เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังทำให้แต่ละกลุ่มฯ/องค์กรชุมชน เกิดแนวคิดต่อยอดในการพัฒนารูปแบบการระดมทุนต่อไป


เสียงสะท้อนจากคนทำงาน
  • “ขอบคุณมูลนิธิเอดส์ฯ และบริษัทเชฟรอนฯ อย่างมากที่ได้ให้โอกาสสนับสนุนการจัดทำร้านกาแฟชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง และทำให้เกิดการขยายงานเอชไอวี/เอดส์สู่ชุมชน โดยเฉพาะการให้ความรู้เรื่องเอชไอวี การป้องกัน  และเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและลดการรังเกียจและเลือกปฏิบัติ”  กลุ่มพลังเพื่อนหญิง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • “เรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้รับทุนในการจัดทำร้านกาแฟชุมชน  เพราะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะเรียนรู้การทำธุรกิจโดยกลุ่ม/องค์กรชุมชน  และเป็นการส่งเสริมเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วย”มูลนิธิเดอะพอส โฮม เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ
  • “ร้านกาแฟชุมชน  ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับภาคีในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  เพราะร้านกาแฟชุมชน  เป็นพื้นที่หนึ่งที่เพื่อนๆ และภาคีใช้เป็นสถานที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน”มูลนิธิซิสเตอร์  พัทยา  จังหวัดชลบุรี
  • “เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักและเรียนรู้การทำงานเพื่อสังคม และการทำอาชีพ การทำร้านกาแฟชุมชนโดยกลุ่มฯ/และองค์กรชุมชน เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ  ในการทำให้กลุ่มฯ/และองค์กรชุมชน เกิดรายได้และนำไปใช้ในงานเอดส์และสุขภาพกับชุมชนด้วย”มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)  จังหวัดชลบุรี
  • “การทำร้านกาแฟชุมชน  โดยกลุ่มฯ/และองค์กรชุมชน  เป็นรูปแบบที่ดีที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนและภาคีในท้องถิ่นที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานเอดส์ในชุมชนมากขึ้น เช่น ตัวอย่างโรงพยาบาลหนองแค  ที่สนับสนุนพื้นที่ให้แก่กลุ่มในการทำร้านกาแฟชุมชน”กลุ่มอรุณเบิกฟ้า  โรงพยาบาลหนองแค  จังหวัดสระบุรี