We can live together
โครงการ RCC SSF
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในงานเอดส์(RCC/SSF)
 

มูลนิธิฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้งานปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน (ACHIEVED) โดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/องค์กรที่ปฏิบัติงานในชุมชน 16 กลุ่ม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 54 แห่งในระยะเวลา 6 ปี(พ.ศ.2552-2557)ดำเนินงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ พะเยา  ลำปางขอนแก่น  สกลนครมุกดาหารสุพรรณบุรี  ชลบุรีอยุธยานครศรีธรรมราช  พัทลุงเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น และแกนนำในชุมชน มีความรู้และความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงมิติหญิงชายในการทำงานด้านเอดส์มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเอดส์และมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในการดำเนินงานด้านเอดส์ในชุมชนและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

โครงการฯ ทำให้เกิดคณะทำงานเอดส์และสุขภาพระดับตำบลซื่งประกอบด้วย แกนนำผู้ติดเชื้อฯ แกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน ครู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อปท.  ดำเนินงานในพื้นที่54 แห่งและคณะทำงานฯได้รับการสนับสนุนทุน/ทรัพยากรในการทำงานจากท้องถิ่นและกองทุนสุขภาพ


เสียงสะท้อนจากคนทำงานในชุมชน
  • “อปท.ให้ความร่วมมือในการประชุมร่วมกับคณะทำงานและสามารถขับเคลื่อนงานป้องกันเอดส์และดูแลรักษาในพื้นที่ เช่นตำบลแม่กัวะ ตำบลสมัย ตำบลบ้านกิ่ว มีการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเรื่องการสร้างความเข้าใจกับเยาวชน เป็นต้น”คณะทำงานฯ จ.ลำปาง
  • “ภูมิใจที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับอนุญาตให้ทีมงานเข้าไปทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนน้ำโทก โรงเรียนท่าแหน  ซึ่งทางโรงเรียนอยากให้คณะทำงานมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” คณะทำงานฯ จ.ลำปาง