We can live together
โครงการ เสริมสร้างสุขภาวะทางเพศของชุมชน
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศของชุมชน
 

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ แกนนำชุมชน  จำนวน 16 กลุ่ม/องค์กร ดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาะทางเพศในชุมชนในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.2552-2554)ในพื้นที่ 15 จังหวัดได้แก่ พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา มุกดาหาร ขอนแก่น นครพนม กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์

ผลจากโครงการฯ แกนนำผู้ติดเชื้อฯ แกนนำชุมชน บุคลากรขององค์กรภาคีทุกกลุ่ม หลังผ่าน “กระบวนการเสริมพลัง” มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสำคัญคือ แกนนำมีทักษะ และสามารถเผยแพร่ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสียงสะท้อนจากแกนนำชุมชน
  • “ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของเพื่อนผู้หญิงมีเชื้อฯ และได้รับผลกระทบฯ ช่วยให้เพื่อนกล้าพูด กล้าเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ความเป็นอยู่ ทั้งเรื่องการถูกบังคับขืนใจ ความรุนแรงในครอบครัว ได้เข้าถึงปัญหาและช่วยเพื่อนออกจากปัญหา” แกนนำกลุ่มเพื่อนน้ำพอง จ.ขอนแก่น