We can live together
โครงการเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานชุมชนในการเข้าร่วมประชุมระดับชาติ และนานาชาติเรื่องโรคเอดส์
โครงการเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานชุมชนในการเข้าร่วมประชุมระดับชาติ และนานาชาติเรื่องโรคเอดส์
 
  1. การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 17th(IAC 2008,Mexico) ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2551 มูลนิธิฯสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม จำนวน 8 ทุน และร่วมออกบู้ทระดมทุนประชาสัมพันธ์ใน Global Village 
  2. การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 18th(IAC 2010,Vienna) ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2553มูลนิธิฯสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในชุมชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมได้ จำนวน 9 ทุน พร้อมนำเสนอผลงานโครงการ และออกบู้ทระดมทุนประชาสัมพันธ์ใน Global Village
  3. การประชุมเอเชียแปซิฟิกเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 11 (ICAAP 11, Bangkok)ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556สนับสนุนทุนให้ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมเข้าร่วมจำนวน  65 ทุน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายต่างๆ  ได้แก่  MSM, Sex worker, LGPTIQ, IDU, Faith based, PLHIV, Youth, Migrant, เครือข่ายผู้หญิง
  4. สนับสนุนทุนให้ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องโรคเอดส์  ครั้งที่ 13 วันที่17-19 ธันวาคม 2557 จำนวน  368  ทุน เพื่อนำเสนอผลงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม