We can live together
โครงการ Twinning Project with Asian Community AIDS Service
โครงการ Twinning Project with Asian Community AIDS Service (ACAS)
 

โดยการสนับสนุนจาก Canadian Society for International Healthได้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคีในการวิเคราะห์ และบูรณาแนวความคิดเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ในยุทธศาสตร์ นโยบายและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ที่คำนึงถึงประเด็นเพศภาวะดำเนินงานในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2549-2550)