We can live together
โครงการ CORE Initiative
โครงการ การรับมือของชุมชนกับการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ (CORE Initiative)


มูลนิธิฯร่วมกับ CORE Initiative ดำเนินงานส่งเสริมการทำงานของชุมชนชน กลุ่มผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรศาสนา จำนวน 12 กลุ่ม/องค์กรในการดำเนินกิจกรรมเรื่องการดูแลและป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในระดับชุมชนระยะเวลา 2 ปี(พ.ศ.2547-2549)ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ตาก น่าน สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล และนนทบุรี

โครงการฯ ทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม/องค์กรชุมชนในด้านการบริหารจัดการโครงการ ทักษะและเทคนิคในการดำเนินงานของกลุ่ม/องค์กร  รวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชนและศาสนาให้ผู้ติดเชื้อฯ/ผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งผู้ใช้ยาชนิดฉีดเข้าเส้น (intravenous drug users – IDU) ได้รับบริการอย่างรอบด้าน ครบวงจร อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี อันเป็นการลดการรังเกียจกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ และ IDU ในชุมชน
 

เสียงสะท้อนจากการทำงาน
  • “รู้สึกภูมิใจที่ผู้หญิงม้งมีบทบาทในชุมชน สามารถให้ข้อมูลการป้องกันเอชไอวีกับเพื่อนบ้านและเยาวชนได้”..สมาคมฯม้งจ.เพชรบูรณ์
  • ภูมิใจที่ทำให้ผู้ใช้ยา เลิกยาได้” ออเด้นเฮ้าส์กรุงเทพฯ
  • ภูมิใจที่ทำให้ผู้ติดเชื้อฯกล้าเปิดเผยตัว และสามารถให้ความรู้กับคนชุมชน เป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนได้” มูลนิธิฮักเมืองน่านจ.น่าน